16
ก.ย.
07

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

    

รายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://web.ku.ac.th/schoolnet/  

เป็นเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิตอลสำหรับโรงเรียน ให้บริการทางด้านความรู้หลายสาขาวิชา ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา รวมถึงสาระความรู้ทางด้านอื่นๆ เป็นต้น

http://www.school.net.th/library/new/index.htm 

เป็นเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิตอลที่ให้ความรู้ทางด้านต่างๆ เช่น  ภาษาศาสตร์  เทคโนโลยี วรรณคดี ประวัติศาสตร์ เป็นต้น สามารถค้นหาหัวข้อที่ต้องการได้

http://www.geocities.com/thaidigit_lib/

เป็นเว็บห้องสมุดดิจิตอลที่ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไป ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น และมีลิงค์เวบหนังสือพิมพ์  นิตยสารและวารสารต่างๆให้ด้วย  

http://www.academicinfo.net/digital.html

เป็นห้องสมุดดิจิตอลภาษาอังกฤษ

http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html

เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการห้องสมุดดิจิตอลของโลก  ภายในเวบไซต์มีข่าวคราวเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิตอลของประเทศต่างๆ

http://www.historicaldirectories.org/

เป็นห้องสมุดดิจิตอลทางประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษ โดยสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้จากสถานที่ตั้ง ปีค.ศ. หรือคีย์เวิร์ด

Advertisements
16
ก.ย.
07

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     หอสมุดแห่งชาติ

ที่อยู่  : สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5212, 0-2281-5313

http://www.nlt.go.th/

 

     TK Park อุทยานการเรียนรู้

ที่อยู่ : อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 โซน D ฝั่งศูนย์การค้า ZEN
เลขที่ 4 ถนนราชดำริ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 0-2257-4300

http://www.tkpark.or.th/index.aspx

13
ก.ย.
07

บรรณนิทัศน์

 

บรรณนิทัศน์สำหรับหนังสือ

  ชื่อหนังสือ Generic Library Model โดย  แคทลียา พันธ์โตดี 0548055

http://48digital.exteen.com/20070917/entry-1

 ชื่อหนังสือ ห้องสมุดยุคใหม่กับไอที โดย  แพรวพรรณ นามบุญชู 0548297

http://48digital.exteen.com/20070917/entry-2

  ชื่อหนังสือ ห้องสมุดดิจิตอล Digital Library โดย  อลิศา ผลิเจริญสุข 0548490

http://48digital.exteen.com/20070917/entry-3 

 

 บรรณนิทัศน์สำหรับบทความ

 ชื่อบทความ

1. A Library For The New Word

2. World Digital Libraries Plan Net

โดย ศริณยา ชัยชนะ 0548406

http://48digital.exteen.com/20070917/entry-4

 ลดาวดี กาญจนธานี 0548352

http://48digital.exteen.com/20070917/entry-5

 ชื่อบทความ

1. A Tool For Building Digital Library

2. Digital Library Activities in Japan

โดยประภาพรรณ เชื่อมรัศมี 0548231

http://48digital.exteen.com/20070917/entry-6

  ชื่อบทความ

1. Inspiral

2. Exploring Charging Models for Digital Library Culture

โดยผกากาญจน์ ยานวิวัฒน์ 0548257

http://48digital.exteen.com/20070917/entry-7

 ชื่อบทความ

1. สมาพันธ์ห้องสมุดดิจิตอล

2. The internation Digital Library

โดยวรรณวสา แก้วจันทร์เพชร 0548364

http://48digital.exteen.com/20070917/entry-8

 ชื่อบทความ

1. Digital Libraries >’Opening ‘A Digital Library.

2. Digital Library Curriculum Project

โดยปัทมา ทิมเจริญ 0548243

http://48digital.exteen.com/20070917/entry-9

13
ก.ย.
07

รายการบรรณานุกรมหนังสือที่น่าสนใจ

 

รายการบรรณานุกรมหนังสือ

– ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้ำทิพย์ วิภาวิน.  ห้องสมุดยุคใหม่กับไอที. กรุงเทพฯ : Sum Publishing Department, Sum System Company, 2542.

Ann Peterson Bishop, Nancy A. Van House, and Barbara P.  Digital library use : social practice in design and evaluation. New Delhi : Ane Books, 2005.

– ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Deanna B. Marcum and Gerald George.  Digital library development : the view from Kanazawa. Kanazawa Institute of Technology International Roundtable on Library and Information Science. Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2006. 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 Lucy A. Tedd, Andrew Large. Digital libraries : principles and practice in a global environment. Munchen : K.G. Saur, 2005. 

William Y. Arms. Digital libraries. Cambridge : MIT Press, 2001.

13
ก.ย.
07

แหล่งทรัพยากรภายนอก

Susan J. Barnes. Becoming a digital library. New York : Marcel Dekker, 2004.  

Location   Chulalongkorn University  Z733.A33 B398

Thammasat University  Z733.A33 B43

Chiang Mai University  025.00285 B398

Srinakharinwirot University  025.00285 Be398 

David Stern. Digital libraries : philosophies, technical design considerations, and example scenarios. New York : Haworth Pr., 1999.

Location   Khon Kaen University    Z678.9 D574 

Srinakharinwirot University  025.00285 Di574

Mahasarakham University   025.00285 Di574D

Burapha University  025.00285 Di574

นิศาชล จำนงศรี. ห้องสมุดดิจิทัล. นครราชสีมา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2545. Location   Suranaree University of Technology มทส สวทส.ส64 10.3.5 655 2545 

แผนพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลhttp://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/about_office/plan/plandoc_pdf2550_2554/y2_8.pdf

Digital Library Technology Trends

http://www.sun.com/products-n-solutions/edu/whitepapers/pdf/digital_library_trends.pdf  

The Digital Library: Myths and Challenges

http://www.ifla.org/IV/ifla62/62-kuny.pdf

13
ก.ย.
07

แหล่งทรัพยากรภายใน

น้ำทิพย์ วิภาวิน. ห้องสมุดดิจิตอล. กรุงเทพฯ : Funny Publishing, 2543. (ZA4080 น63)

น้ำทิพย์ วิภาวิน. E-library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2545. ZA4080 631

กรรณิการ์ ลินพิศาล. การจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ. เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537. Z678.9 44

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร. โครงการห้องสมุดมีชีวิต : มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม : สำนักหอสมุดฯ, 2544. ZA4082.9 56

 น้ำทิพย์ วิภาวิน. ห้องสมุดยุคใหม่กับไอที. กรุงเทพฯ : SUM System, 2542. Z678.9 525  

12
ก.ย.
07

ความหมาย

  ห้องสมุดดิจิทัล Digital Library        

     เป็นห้องสมุดที่มีการจัดการและให้บริการเนื้อหาของข้อมูลอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาเอกสารเต็มรูป (Full-text) ได้โดยตรง มีการสร้างหรือจัดหาข้อมูลดิจิทัลมาจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการสืบค้นและให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีเป้าหมายเพื่อให้บริการข้อมูลเช่นเดียวกับห้องสมุดแบบดั้งเดิม ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมีหลากหลายรูปแบบได้แก่

ข้อมูลที่แปลงมาจากข้อมูลในหนังสือพิมพ์

ข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

ข้อมูลจากซีดีรอม

ข้อมูลในวารสารอิเล็คทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์     

    ความหมายในทางเทคโนโลยีของทรัพยากรที่อยู่ในห้องสมุดแบบดั้งเดิมคือสิ่งพิมพ์หรือสื่อที่เป็นวัสดุเรียกว่า Physical objects ส่วนทรัพยากร (Item) ในห้องสมุดดิจิตอล เรียกว่า Digital objects ซึ่งจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หลักที่เรียกว่า Server ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Digital objects คือเนื้อหาเรียกว่า Contents ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลหรือ Data ในหลาย items และข้อมูลอธิบายรายละเอียดของข้อมูล หรือ Data นั้นๆ เรียกว่า Metadata  ซึ่งการจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เป็นระบบในลักษณะ Metadata นั้นก็เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเพื่อให้การจัดการข้อมูลดิจิทัลมีมาตรฐานในการใช้ข้อมูลดิจิตัลร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล

  ลักษณะของห้องสมุดดิจิทัล      

     องค์ประกอบของการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) บุคลากร (Staff) และทรัพากรที่จัดเก็บในรูปดิจิทัล (Collection) ซึ่งทำให้การจัดการระบบสานสนเทศห้องสมุด มีลักษณะดังต่อไปนี้

     1. มีทรัพยากรที่เป็นข้อมูลอยู่ในรูปดิจิทัลเรียกว่า digital object หรือเรียกว่า Collection of information objects ได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว จัดเก็บไว้ในแหล่งจัดเก้บข้อมูลซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้ในการจัดเก้บข้อมูล

      2. มีการบริหารจัดการในลักษณะขององค์กร เช่นเดียวกับการจัดการห้องสมุดโดยมีการคัดเลือก การจัดการ การจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล และมีเครื่องมือช่วยค้นที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้

     3. มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างข้อมูล การจัดเก็บ การค้นหา การเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย

     4. มีการบริการข้อมูลในลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน

     5. มีการแนะนำการใช้ข้อมูลแก่ผู้ใช้และการอ้างถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

     6. มีวัฏจักรของการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ได้แก่ การสร้างข้อมูลดิจิทัล (Creation) การเผยแพร่ข้อมูล (Dissemination) การใช้ข้อมูล (Use) และการอนุรักษ์ข้อมูล (Preservation)

  วัตถุประสงค์ของห้องสมุดดิจิทัล  

– เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาเต็มรูป (Full text) ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้เลย

– เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งพิมพ์วัสดุที่คงคุณค่าไว้แก่คนรุ่นหลัง

– ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายทั่วโลก

– เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรหายากไว้ได้ และเผยแพร่แก่ผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกันผ่านระบบเครือข่ายโดยที่ทรัพยากรนั้นไม่ชำรุด/เสียหาย

  การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล 

     ความจำเป็นในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้ในการใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านเครือข่ายที่จะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึง ข้อมูลที่ต้องการเป็นการอนุรักษ์ความรู้ และแหล่งความรู้ทางปัญญาเพื่อนประโยชน์ของการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์หากห้องสมุดของไทยมีโครงการความร่วมมือในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์มากในทุกด้าน

บรรณานุกรม

น้ำทิพย์  วิภาวิน.  การบริหารห้องสมุดยุคใหม่.  กรุงเทพมหานคร : เอสอาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2548. หน้า151-159.
Advertisements
พฤษภาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

เดือน